خطر برخورد شهاب سنگی بزرگ با کره زمین و نابودی زمین!

سازمان فضایی آمریکا «ناسا» درباره خطر برخورد شهاب سنگی بزرگ با کره زمین اخطار داد. محققان ناسا پیش بینی کردن این شهاب سنگ فوریه ۲۰۱۹ […]

خطر برخورد شهاب سنگی بزرگ با کره زمین و نابودی زمین! Read More