پژوهش – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با …

۳ ۱ یکی دیگر از معیارهایی که در برخی از وضعیت‌ها ممکن است درنظرگرفته شود معیار ” جبرانی بودن” است. البته این معیار در اصل یک معیار الزامی است، اما در وضعیت‌هایی که این معیار …

مقاله دانشگاهی – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به مسئله …

پس از تطبیق دادن روش‌های تصمیم‌گیری با تمامی معیارهای الزامی، با استفاده از درخت تصمیم، سه حالت ممکن است پیش بیاید: تنها یک روش تامین‌کننده تمام معیارهای الزامی می‌باشد، هیچ روشی کلیه معیارهای الزامی را …

طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه …

۱۰ ۱۸۶ ۲۸۵ ۳۸۸ ۴۹۵ ۷۸۰ ۱۵ ۴۲۶ ۶۴۵ ۸۶۸ ۱۰۹۵ ۱۶۸۰ علاوه بر این‌که افزایش تعداد مشخصه‌ها و گزینه‌های تصمیم‌گیری در روش‌‌های AHP و ANP موجب افزایش محاسبات روش می‌شود، احتمال افزایش ناسازگاری در …

جستجوی مقالات فارسی – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه …

ELECTRE-III وزن مشخصه‌ها، مقادیر عملکردیآستانه‌های ترجیح، بی‌تفاوتی و رد برای هر مشخصه امتیازدهی مستقیمعددی PROMETHEE-I وPROMETHEE-II وزن مشخصه‌هاتوابع ترجیح برای هر مشخصهمقادیر عملکردی امتیازدهی مستقیم—امتیازدهی مستقیم یا ترتیبی(رتبه‌بندی) از این‌رو محققین بسیاری به تحلیل حساسیت …

پژوهش – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه …

تهیه فهرستی از گزینه‌های برتر(غربال‌سازی) توانایی روش نسبت به ابعاد مسئله مسائل تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای دو بُعد اصلی دارند: تعداد مشخصه‌ها و تعداد گزینه‌های تصمیم‌گیری. عملکرد بسیاری از روش‌های تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای وابسته به بعد مسئله است …

طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه …

توانایی ارتباط با مسائل چندبعدی. همان‌گونه که در فرضیات روش جمع وزنی ساده(SAW) اشاره شد، در مسائل چندبعدی که مشخصه‌ها از ابعاد مختلف( و گاهی متفاوت) هستند، ترکیب ابعاد مختلف در قالب یک مقیاس واحد، همان‌طور …

طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به مسئله …

وزن‌های تبادلی. صرف‌نظر از این‌که اوزان مشخصه‌ها چگونه بدست آمده‌اند، آن‌ها باید قابل تفسیر به صورت مقادیر تبادلی بین معیارها باشند. یعنی اگر افزایش به اندازه  در مشخصه i-ام با کاهش به اندازه  در مشخصه j-ام جبران شود، پس باید: …

طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با …

فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP) یکی از رایج‌ترین روش‌ها در تصمیم‌گیری چندمعیاره می‌باشد که در سال ۱۹۸۰ توسط ساعتی[۱۰۴] مطرح گردید. اساس کار این روش بطوری است که مساله را بصورت جزء جزء تجزیه کرده و با مقایسات …

شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران- قسمت ۹۰

استفاده از مواد اولیه مرغوببکارگیری دستگاهها و تجهیزات پیشرفتهدسترسی و استفاده از علم روزهدف گذاری جهت دریافت گواهینامه های استاندارد معتبر در کشورهای اروپایی (OEM)  دسترسی به مواد اولیه و افزودنیعامل مهم دیگر، دسترسی به مواد …