تحلیل و پیش¬بینی رفتار مصرف برق مشترکین با استفاده از تکنیک¬های داده¬کاوی(مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی)- قسمت 43

10   9   1391 17   9   1391 24   9   1391 1   10   1391 8   10   1391 14   10   1391 15   10   1391 …

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شایستگی اجتماعی کودکان پیش دبستانی- قسمت 3

S1 رفتاریm 2a 5a 4S1z+–m 2فیزیولوژیS2– تبدیل پاسخانتخاب موقعیتاصلاح موقعیتتمرکززداییتغییر شناختیفرونشانیارزیابی مجددارزیابی مجدد راهبرد پاسخ محورراهبردهای پیشایند محوربه صورت کلی ما می توانیم بین راهبردهای پیشایند- محور[122] و پاسخ­-محور[123] تنظیم هیجان تمایز قایل شویم. راهبردهای پیشایند-محور اشاره به راهبردهایی …

بررسی و مقایسه‌ی گرگین ایرانی و پیران ویسه ی تورانی در شاهنامه، بر اساس جنبه‌های «شخصیت پردازی»، «منظر قهرمان و ضد قهرمان» و «خاستگاه فکری و عملی «هردو از دیدگاه کنش‌های فردی و جمعی».

کد رهگیری ثبت پروپوزال:کد رهگیری ثبت پایان نامه:                کلیه امتیازهای این پایان نامه به دانشگاه بوعلی سینا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام یا بخشی ا ز …

رابطه تصورات قالبی زائرین و اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مردم مشهد- قسمت ۴

در مطالعه سوم، ملیکی و المرزتبیین دیگری را در خصوص بروز همانندسازی قوی ملی مورد آزمایش قرار دادند، این آزمایش روی دانشجویان لهستانی انجام شد، با این هدف که بررسی کنند آیا دانشجویان دانشجویان لهستانی …

آراء و نوآوری‌ های فلسفی- منطقی ویلفرد سلرز- قسمت ۷

مناسب است اما، در استنتاج از حق اهتزاز پرچم     برخی داده‌های حسی صورتی هستند   که حق اهتزاز     برخی داده‌های حس رنگ مشخصی ازصورتی دارند   را حمل می‌کند، خطا می‌کند.اگر …

شیوه‌ های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌ های تجاری بین ‌المللی با تأکید بر رویه قضایی- قسمت ۴

به موجب این دیدگاه حق تعیین سرنوشت اختلاف فی ما بین اشخاص، از حقوق طبیعی آن‌ ها می‌باشد و شناسایی وجود آن حق غیر قابل انکاری تلقی شده است. طرفداران این نظریه با الهام گرفتن …

بررسی ابعاد حقوقی استخراج گاز از میادین مشترک با تاکید بر میادین مشترک ایران- قسمت ۱۱- قسمت 2

نظریه قاعده حیازت هر چند در عرصه بین الملل طرفداران زیادی ندارد، اما از جاذبه نیرومندی بهره مند است و دلایل آن هم عبارت است از:     سادگی و سازگاری با طبیعت امور و …

پایان نامه نهایی زواره قبادی- قسمت ۱۲

محمد جعفر محجوب معتقد است:«زبان ازرقی و نحوه ی بیان او با زبان عنصری اختلاف بسیار دارد. پایه ی این اختلاف در سبک و در تشبیهات ازرقی است. او برای بیان مقصود به تشبیهات توسل …

مقایسه-کارکردهای-اجرایی-در-کودکان-دارای-اختلال-نارسایی-توجهبیش-فعالی-با-سطوح-خلاقیت- قسمت ۴

ـ حافظه: بهره گیری از حافظه کاری و دستیابی به یادآوریـ کنش یا عمل[۹۳]: نظارت کردن و خود-نظم بخشیدن به عملاین کارکردها، که به طور کامل در همه زمانها برای هر کس عمل نمی کنند، …

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل درقبال تطهیرپول های نامشروع (پول شویی)

دانشــــــگاه آزاد اسلامی واحد دامغاندانشــــــکده حقوقرشته حقــوق بین المـللموضــــــوعمطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل درقبال تطهیرپول های نامشروع (پول شویی)استاد راهنــمادکترسید محمود مجیدیاستادمشـــاوردکترعلیرضا حســـنینــــــگارششعبان خیبـریانتابستان ۱۳۹۲تقدیم به:ساحت مقدّس بقیـه الاعظم (عج)وپدرومادرموخانواده اموفرزندان …