بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 18

این پژوهش در زمره ی پژوهش های تجربی حقیقی قرار می گیرد. بنابراین دو نوع متغیر مستقل و وابسته قابل شناسایی خواهد بود.متغیر مستقل: در این پژوهش متغیر مستقل که نوع ویژه ای از آموزش است …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 13

جدول (8-4). توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک تعداد افراد خانواده 106 جدول (9-4). میزان استرس و خودکارآمدی در بین نمونه ی 320 نفری 106 جدول (10- 4). میانگین و انحراف معیار نمرات گروه آزمایشی و گروه کنترل …

ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای مؤلفه‌های- قسمت 16

3-6-1-رواییروایی تعیین می کند ابزار تهییه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه گیری می گیرد . به بیان دیگر روایی به ما میگوید آیا مفهوم واقعی را اندازه می گیریم . …