بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 31

سبک پرخاشگرانه: در این سبک فرد با تهدید کردن، تضییع حق دیگران و برخورد توهین آمیز با آنان ارتباط برقرار می کند تا از این راه به اهداف خود برسد.سبک منفعلانه: در این سبک از …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 26

توانایی ایجاد و حفظ روابط بین فردی موثر[152] مهارت رفتار جراتمندانه[153] مهارت حل مساله[154] مهارت مقابله با استرس[155] مهارت تصمیم گیری[156] مهارت تفکر خلاق[157] مهارت های ده گانه ی زندگی را به دلیل ارتباط و …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 27

ــ شناخت نقاط ضعف خود:یکی از ضروریات برای پیشرفت، شناخت نقاط ضعف خود و پذیرش آن ها و درونی ساختن این باور است که، هرکس می تواند اشتباه کند و از اشتباهات خود چیزهای جدیدی …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 19

میزان سواد پدردر پژوهش حاضر، میزان سواد پدر یک متغیر اسمی است که عبارتند از: 1- بی سواد 2- ابتدایی 3- راهنمایی 4- دیپلم و 5- بالاتر از دیپلم.جمع بندی:در این فصل پس از مقدمه …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 14

112 جدول (19- 4). نتایج تحلیل کواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان خودکارآمدی در مرحله ی پس آزمون 113 جدول (20- 4). ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق در بین نمونه ی 320 نفری 113 جدول (21- 4). تفاوت های …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 16

  فهرست نمودارها نمودار صفحه نمودار (1-4). فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت نمودار (2-4). فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک رشته ی تحصیلی نمودار (3-4). فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک مدرسه ی محل تحصیل نمودار …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 18

این پژوهش در زمره ی پژوهش های تجربی حقیقی قرار می گیرد. بنابراین دو نوع متغیر مستقل و وابسته قابل شناسایی خواهد بود.متغیر مستقل: در این پژوهش متغیر مستقل که نوع ویژه ای از آموزش است …

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)- قسمت 13

جدول (8-4). توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک تعداد افراد خانواده 106 جدول (9-4). میزان استرس و خودکارآمدی در بین نمونه ی 320 نفری 106 جدول (10- 4). میانگین و انحراف معیار نمرات گروه آزمایشی و گروه کنترل …

ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای مؤلفه‌های- قسمت 16

3-6-1-رواییروایی تعیین می کند ابزار تهییه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه گیری می گیرد . به بیان دیگر روایی به ما میگوید آیا مفهوم واقعی را اندازه می گیریم . …