پژوهش – بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- قسمت …

فرصت برای پیشرفتسرپرست: توانائی های سرپرست برای نشان دادن علاقه و توجه به کارکنان. این زیر متغیر با ۳ گویه به شرح زیر سنجیده می شود:شایستگی سرپرستمیزان در دسترس بودندخالت در کارهمکاران: حدی که همکاران، …

تحقیق دانشگاهی – بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- قسمت …

۱۳۸۶ علی اکبر امین بیدختی، معصومه صالح پور رابطه رضایت شغلی باتعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش نگرش به علایم تجاری ، انگاره علایم تجاری و تداعی علایم تجاری از ابعاد ادراکی و وفاداری …

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- …

انتقال دهد. برند را نباید در کارخانه ها و ترازنامه ها جست وجو کرد، بلکه ذهن مشتری، کارمند، تولید کننده و سایرذینفعان جایگاه نامهای تجاری است.(کاتلر،۱۳۸۳).سنجش برند می تواند به دوطریق انجام شود: بعد مالی …

منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- قسمت …

ساختار مالکیت در کشور ما به سه صورت دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است. نوع مالکیت بر کارایی سازمان تاثیر دارد و عملکرد سازمان نیز تابعی از نوع مالکیت سازمان می باشد.( طیبی ، …

بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- …

۱-۲٫ بیان مسئله و اهمیت موضوعداشتن یک برند قوی شرکت را قادر می سازد تا هزینه های ناشی از جابه جایی و ترک کارکنان را کاهش دهد. یک برند قدرتمند به شرکت کمک می کند …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- قسمت ۶

۴-۲۲٫ جدول آزمون استنباطی تک متغیره متغیرهای تحقیق ۷۹۴-۲۳٫ جدول آزمون استنباطی متغیر برند ۷۹۴-۲۴٫ جدول آزمون استنباطی متغیر رضایت شغلی ۸۰۴-۲۵٫ جدول آزمون استنباطی متغیر تعهد سازمانی ۸۰۴-۲۶٫ جدول آزمون همبستگی بین وفاداری به …

متن کامل – مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان- قسمت ۲۸

Batra V.k, Katra N.K, Mercantile Law,Tata McGraw – Hill Pub.,1988.Bradgate, Birds and Villiers:Termination of Contract,Wiley Chancery,London, 1995.Brousseau, Eric , La sanction adequate en matiere contractuelle: Analyze Economique, 2005.at: www.brousseauinfo/pdf/2005-EB-sanctionpdf.Brown W.J, GCSE Law, London, Sweet & Maxwell, …

مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان- قسمت ۲۷

……………………………………. الخلاف، تحقیق: السیدعلی الخراسانی،قم،موسسه النشر الاسلامی،جلد اول،الطبعه الاولی،۱۴۱۷ق.……………………………………. تهذیب الاحکام ،جلد هشتم،تحقیق، السیدحسن الخراسانی،تصحیح: الشیخ محمد الآخوندی،قم، دارالکتب الاسلامیه، الطبع الرابعه، ۱۳۶۵ش.الشیخ الصدوق،من لایحضره الفقیه، جلد سوم، تحقیق: علی اکبر غفاری،قم، جامعه المدرسین، الطبعه …

مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان- قسمت ۲۶

دوم: منابع عربیابن منظور الافریقی المصری، ابی الفضل، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد پانزدهم،بیروت: دار صادر، چاپ اول، ۱۹۹۷م.آخوند خراسانی،ملااحمدکاظم،کفایه الاصول، جلد دوم،کتابفروشی اسلامیه،تهران، چاپ ششم،۱۳۶۶٫انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، باب خیارات ،جلد …

مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان- قسمت ۲۵

……………….. قواعد عمومی قراردادها،جلد چهارم، نشر سهامی انتشار، چاپ سوم،۱۳۸۰٫……………….. فلسفه حقوق، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، ۱۳۷۳٫……………….. گامی به سوی عدالت (مجموعه مقالات)، جلددوم، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، …