بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی، مورد …

۶-۴- جمع بندی در این فصل آمار توصیفی و استنباطی حاصل از داده‌ها ارائه شده است که در بخش استنباطی، نرمال بودن داده‌ها از طریق آزمون کولمگروف_اسمیرنف تأیید گردید. ۸ فرضیه تحقیق مورد بررسی قرار …