مقاله – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با …

– Decision Maker ↑ [] Hobbs, B.F., Chankong, V., Hamadeh, W. and Stakhiv, E., “Does choice of multicriteria method matter? An experiment in water resources planning”, Water Resources Research, Vol. 28, No. 7, pp. 1767–۱۷۷۹, ۱۹۹۲٫ ↑ – goal …

طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به …

نیازمندی‌های مربوط به معیارهای انتخاب روش تعیین معیارها یا شاخص‌های انتخاب ، بیشترین تاثیر را بر خروجی یک رویکرد انتخاب روش دارد و اساساً بر اساس اطلاعاتی که کاربر در خصوص این معیارها ارائه می‌دهد، …

جستجوی مقالات فارسی – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به …

توانایی ارتباط با مسائل چندبعدی کارایی روش در انجام تصمیم‌گیری گروهی نحوه دریافت مقادیر عملکردی(امتیازدهی مستقیم، رتبه‌بندی، مقایسه زوجی، و . . .) نوع خروجی روش(رتبه‌بندی گزینه‌ها، تعیین گزینه ترجیح داده شده، جواب‌های کارا، و …

پژوهش دانشگاهی – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با …

در بخش دوم با مشخص کردن نحوه ذخیره دانش، روش‌هایMCDM برحسب معیارهای مشخص شده، ذخیره و نمایش داده می‌شوند. ب) زیرسیستم تطبیق دانش MCDM با شرایط مسئله مطابق شکل ‏۴-۵، این زیرسیستم نیز از دو …

جستجوی مقالات فارسی – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به مسئله …

طبقه‌بندی‌های خاص ارائه شده در ادبیات موضوع، از جنبه‌های مختلفی می‌باشد که در اینجا آن‌ها را از دو جنبه داده‌های موردنیاز، و روش حل مورد بررسی قرار می‌دهیم. الف) طبقه‌بندی بر اساس داده‌های موردنیاز. برخی …

طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه …

بر این اساس در تحقیق حاضر ۱۱ روش تصمیم‌گیری چندمعیاره، که جزء پرکاربردترین روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره هستند، بگونه‌ای انتخاب شده‌است که پوشش دهنده زیرگروه‌های مختلف در طبقه‌بندی هوانگ و یون باشد. این روش‌ها در شکل …

طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه …

دیسان[[۶۷]] نیز رویکردی مشابه جهت انتخاب مناسب‌ترین روش پیشنهاد نموده است. همچنین الشمری و همکاران[[۶۸]] جهت انتخاب مناسبترین روش ، سه رویکرد مختلف استفاده شده توسط گرشن و داکستین[۳۹]، تکله[۴۰] و دیسان[۴۳] را برای یک …

جستجوی مقالات فارسی – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه …

قابل توجه مدل ذهنی درمدلسازی تصمیم نتیجه محور فرآیند محور مرتبط با ارزیابی/انتخاب طراحی/جستجو تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای مشهورترین شاخه تصمیم‌گیری است. یک مسئله تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای از چندین جزء به شرح زیر تشکیل می‌گردد[[۷۸]]: گزینه‌ها[۷۹]. گزینه‌ها …

طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه به …

… … … … … … … شکل ‏۳-۱٫ حالت کلی یک ماتریس تصمیم فرآیند تصمیم‌گیری چندمشخصه‌ای تصمیم‌گیری یک فرآیند است که از تعریف مسئله شروع شده و تا دستیابی به یک تصمیم مطمئن ادامه …

فايل – طراحی یک سیستم خبره به منظور انتخاب مناسب‌ترین روش تصمیم‌گیری چندمعیاره با توجه …

قاضی نوری و طباطباییان[[۳۵]] نیز تحلیل حساسیت روش‌های MADM را مورد بررسی قرار داده‌اند. بدین منظور آن‌ها از دو روش AHP و آنتروپی جهت وزن‌دهی مشخصه‌ها و از سه روش ELECTRE، TOPSISو SAW جهت رتبه‌بندی …