مقاله دانشگاهی – بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های تأثیر عوامل اجتماعی …

۶ ارزش درک شده ۲-۹ ۷ ارتباطات ۲-۱۰ ۸ وفاداری به شرکت/کارکنان ۲-۱۲ ۲-۶-۷-۱-الگو بر اساس نگرشی و رفتاریالگوهای نگرشی و رفتاری، رویکردهای معمولی برای ایجاد تفاوت میان وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری مصرف کننده …