مقایسه تاثیر دو نوع تمرین گیرنده عمقی بر حس وضعیت مفصل زانو بازیکنان …

تاثیر تمرین بر کاهش نرخ آسیب های اندام تحتانی مندل بام و همکارانش[۶۴] (۲۰۰۵م) در یک تحقیق طولی ۲ ساله که روی ۱۰۴۲ ورزشکار زن را انجام شد، تاثیر تمرینات عصبی عضلانی را در جلوگیری از …

سامانه پژوهشی – مقایسه تاثیر دو نوع تمرین گیرنده عمقی بر حس وضعیت مفصل زانو بازیکنان …

۲- مشاهده : مشاهده اندامهای تحتانی جهت بررسی وجود تغییر شکلهای آن۳- اندازه گیری وزن با ترازو Soehnle ساخت آلمان۴- اندازه گیری قد با متر محاسبه BMI بافرمول وزن / مجذور قد Wobble board چوبی …

فایل – رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال …

در مطالعه ای که پهلوان زاده، مقصودی، قضاوی و حبیب پور (۱۳۸۱) تحت عنوان رضایت از تصویر ذهنی بدن و شاخص توده بدن در نوجوانان انجام شد، نمونه ها ۴۰۰ نفر دانش آموز دختر و …

منابع مقالات علمی : رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و …

خواب کم، تنظیمات اندوکرینی مربوط به گرسنگی و اشتها را تغییر می دهد لذا هورمون های مؤثر بر اشتها تحت تأثیر قرار گرفته و ممکن است سبب دریافت زیاد انرژی شوند و محرومیت مداوم از …

فایل دانشگاهی – رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و غیرفعال شهر ارومیه …

در مطالعه ای که پهلوان زاده، مقصودی، قضاوی و حبیب پور (۱۳۸۱) تحت عنوان رضایت از تصویر ذهنی بدن و شاخص توده بدن در نوجوانان انجام شد، نمونه ها ۴۰۰ نفر دانش آموز دختر و …

مقاله علمی با منبع : رابطه شاخص توده بدنی و چرخش ذهنی در دانش آموزان دختر فعال و …

در هر پژوهشی فراهم کردن شرایط و فاکتورهای اصلی پژوهش به بهترین شیوه به تسهیل و تسریع امر پژوهش کمک میکند. هرچه شرایط برای محقق در جهت اجرای پژوهش آمادهتر و مهیاتر باشد، پیشرفت در …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ Q10 بر عملکرد ورزشی …

۳-۶-۲٫ برنامه آزمونهادر ابتدای ورود آزمودنیها به آزمایشگاه در روز پس از خونگیری، اندازهگیریهای آنتروپومتریک شامل قد، وزن، با استفاده از قدسنج و ترازوی دیجیتال سکا[۴۶] (ساخت کشور آلمان، مدل ۷۰۷۱۳۱۴۰۰۴) اندازه گیری شد. سپس با …

توزیع میزان فشار کف پایی و ارتباط آن با شدت نوروپاتی- قسمت …

تعیین همراهی بین جنسیت با درجات مختلف نوروپاتی در بیماران دیابتی نوع ۲٫تعیین همراهی بین جنسیت با حداکثر فشار پیک در ۵ ناحیه از کف پا در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲٫تعیین ارتباط بین …