سایت مقالات فارسی – امکان سنجی و ارائه طرح سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای …

امکان مدیریت هزینه ها برای شرکت ها بدون هزینۀ دوره ای- پرداخت هزینۀ دلخواه و استفاده از امکانات سامانه به همان اندازه هزینۀ ثابت و دوره ای تعیین شده توسط شرکت های تبلیغاتی وجود پایگاه …

فایل – امکان سنجی و ارائه طرح سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای کسب …

ارسال انبوه و بی هدف پیام ها به عامۀ مردم باعث نارضایتی قشری که علاقه‌مند به دریافت پیام تبلیغاتی نیستند خواهد شد. حتی درمورد افراد علاقه‌مند نیز دریافت یک پیام تبلیغاتی به صورت مکرر ایجاد …

متن کامل – امکان سنجی و ارائه طرح سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای کسب …

در پایان نامۀ حاضر نیز نگرش کنونی مردم به تبلیغات موبایل، از طریق پرسشنامه بررسی شده است که نتیجۀ به دست آمده تأیید کنندۀ نتایج مطالعات خارجی می‌باشد و با دو تحقیق ذکر شده در …