دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه …

سومین الگو، الگوی فرایندی[۲۱] است که مطابق با نظر چنگ (۲۰۰۱)، ماهیت و کیفیت فرایندی مؤسسه آموزشی تعیین‌کننده کیفیت برونداد و میزان بالقوه دستیابی به اهداف طراحی‌شده نیز هست. در آموزش‌وپرورش، این فرایند اغلب به‌عنوان یک …