بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان …

Hupkes ↑ Maurice ↑ Spector ↑ Sahenk ↑ Behbahani ↑ Moradi ↑ Bin Hussin ↑ Barzegar ↑ Larsen ↑ Crosby ↑ Sudharani ↑ Ravindran ↑ Kalpana ↑ Legitimacy model ↑ Goal specification model ↑ Process model ↑ Absence of problem model ↑ Resource-Input model ↑ Satisfaction model ↑ Organizational learning model ↑ Shatalebi ↑ Shamsi ↑ Barkauskaite ↑ …

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان …

.۰۰۰ X5 .۵۶۶ .۰۳۸ .۶۰۹ ۱۵٫۰۰۵ .۰۰۰ .۶۰۹ .۶۰۹ .۶۰۹ a. Dependent Variable: Y پیوست ج:شاخص های رضایت مشتریبه منظور اندازه گیری میزان رضایت مشتری شاخص هایی وجود دارد که مؤلفه هایی را در نظر …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و …

-توجه به کل و همه زندگی انسان ( از جمله فضای زندگی خانوادگی ) و بالاخره توجه کل به همه زندگی انسان از جمله فضای زندگی خانه ای که وی در آن تنفس می کند …