علمی : شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران- قسمت ۲۳

پژوهشات کاربردی[۱۷۴]: تحقیق کاربردی در جهت اجرایی کردن نظریات و نگرشها ی علمی استفاده میشوند. هدف از تحقیق کاربردی دستیابی به پیامدهای عملی، پیدا کردن راه حل برای مسایل واقعی وتوسعه دانش کاربردی در یک …

شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌ های نقدی شرکت …

رشد جریان‌های نقدی دوره قبل () ۳-۸- مدل‌های تحقیقبرای بررسی فرضیات و متغیرهای تحقیق از فرمول‌ها و مدل‌های زیر استفاده شده است.۱- سطح تمرکز صنعت (HHI): برای محاسبه سطح تمرکز صنایع مختلف، با توجه به معیارهای …

شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌ های نقدی شرکت …

مشایخ و همکاران (۱۳۹۲)، در پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه بین پایداری سود و یکنواختی نرخ مالیات پرداختی در بورس اوراق بهادار تهران”، بررسی می‌کنند که آیا در ایران یکنواختی نرخ مالیات شرکت، اطلاعاتی در …