بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی شعب بانک …

یکی از قدیمی ترین روش های ارزیابی روش چک لیست است. دراین روش یک سلسله سوالات یا جملاتی مطرح می شود و ارزشیاب بدون آن که از ارزش واقعی اظهارنظرخود مطلع باشد ، باید در …

بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی …

انگیزه: انگیزه و اشتیاق برای انجام کار ودستیابی به اهداف ، بویژه در سازمان های ایرانی ، از مهم ترین عوامل تعیین کننده سطح و کم وکیف عملکرد کارکنان است.انگیزه ها ، چرائی رفتار هستند. اگر …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و …

در تمامی اندیشه های سیاسی اسلام، مبنا و زیر بنای تمامی اصول نیز عدالت است. آیات الهی اشاره دارند که پیامبران را با مشعلهای هدایت فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم تا عدالت …

بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا …

۲-۲-۴) دیدگاه های مختلف کیفیت زندگی کاریبا وجود گذشت چندین دهه از رواج مفهوم کیفیت زندگی و تحقیقات متنوع صورت گرفته در این زمینه تعریف واحدی که مورد قبول همه باشد وجود ندارد. مرور متون مرتبط …

بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و …

در ساختار QWLفقط کارکنان منتخب شرکت داشتند. در ساختار QWLبسیاری از کارکنان و یا اکثر آنها شرکت داشتند. در ساختار QWL همه کارکنان شرکت داشتند. تصمیم گیریDecision making تصمیم گیری حق قانونی مدیریت بود QWLدرونداد …

شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران- قسمت ۳۹

۰٫۳۲۳ =W21نمایشگر ۷-۴ بردار تاثیر هدف بر روی معیارهای اصلی (W21)W21 برداری است که اثرات هدف بر روی معیارها را نشان میدهد. به عبارت دیگر معیارهای اصلی با توجه به هدف رتبه بندی میشود.آنچه نمایشگر فوق …

تحقیق – شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران- قسمت ۳۱

W(k)(h): ارجحیت یا اولویت وزنی تاثیرگذاری h امین خوشه بر روی k امین خوشهnk: تعداد عناصر در k امین خوشهK=1,2,3….,sµk(j,h): نرخ ناسازگاری عناصر خوشه hام است که در رابطه با تاثیرگذاری آنها بر روی معیار …

سامانه پژوهشی – شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران- قسمت ۳۰

عوامل مرتبط با تکنولوژی   سایر موارد   ۸-۳ روایی(اعتبار)[۱۸۰] و پایایی[۱۸۱]ابزار سنجش باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا پژوهشگر بتواند دادههای متناسب با پژوهش را گردآوری نماید و از طریق این دادهها …

علمی : شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران- قسمت ۲۳

پژوهشات کاربردی[۱۷۴]: تحقیق کاربردی در جهت اجرایی کردن نظریات و نگرشها ی علمی استفاده میشوند. هدف از تحقیق کاربردی دستیابی به پیامدهای عملی، پیدا کردن راه حل برای مسایل واقعی وتوسعه دانش کاربردی در یک …

شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران- قسمت ۲۱

برخلاف فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که ارتباط عناصر تشکیل دهنده مدل یکطرفه است، در فرایند تحلیل شبکه ای یک عنصر از مدل بر عنصر یا عناصر دیگر و حتی بر خود اثرگذار است و …