علمی : بررسی تاثیر میزان وفاداری مشتریان از طریق سفارشی سازی خدمات بانکی در …

قابل اعتماد درستی وصحت مهربانی دقت و امنیت تفاهم جذابیت شخصی در یک نوع شناسی که توسط مکنایت و همکارانش[۲۳] صورت گرفت تعاریف متعددی از حدود هشتاد کتاب یا مقاله نوشتهشده در مورد اعتماد مورد مقایسه …