نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان مطالعه موردی …

* اندیس ۱ قبل از خصوصی سازی را نشان می دهد.** اندیس۲ بعد از خصوصی سازی را نشان می دهد.۲-۲-۲۱٫ کسب وکار چیست؟‍‍»کسب وکار»[۳۷] یعنی چه؟ نویسندگان مختلف، تعاریف متفاوتی از کسب و کار دارند. دروا‍ژه …

نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان مطالعه …

ساماندهی و استفاده اثر بخش از منابع در دسترسپیامدهای مثبت توسعه کارآفرینی در اقتصاد کشور بیش از سایر اثرات آن مورد توجه قرار گرفته است. به باور محققین، کارآفرینان از رسیدن نظام اقتصادی به تعادل …

نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان مطالعه موردی …

استقلال (Independent)هدف گرا (Goal- Oriented)مرکز کنترل داخلی (Enternal Locud of control)عکس العمل مثبت نسبت به مشکلات و موانع (Positive Reaction to set back)توانایی به ایجاد ارتباطات (Ablility Communication)توفیق طلبی (need for Achievement)تمایل به مس‍ئولیت پذیری …