بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های تأثیر عوامل اجتماعی …

ب)آگاهی به وفاداری به عنوان میزان شناخته شدن کسب و کار در بازار هدف نگریسته شده که تحت آمایش توصیه های کلامی و یا میزان شناخت عرضه کننده قرار دارد.۲-۶-۱-۳-وفاداری مرکب: که ترکیبی از دو …