پژوهش – بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل …

شخصی کردن۲۰۰۰مجازی شدن۱۹۸۰رایانه ای شدن۱۹۵۰ارتباطات۱۹۰۰فناوری های حمل و نقل۱۸۵۰صنعتی شدن۱۸۰۰شکل ۲- ۶ مراحل توسعه مدیریت دانش (دالکر، ۲۰۰۵: ۱۴) ۲- ۲- ۶ مکاتب مدیریت دانش: ایرل (۲۰۰۱: ۲۳۱) سه نوع مکتب مدیریت دانش را مورد …

بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل واسطه سازمانی …

کارکرد فرآیندی[۳۸]: توصیف چگونگی انجام واقعه‌ایکارکرد علت- معلولی: بیان چرایی وقوع یک پدیدهتقسیم‌بندی فوق توسط کوئین و همکارانش در مورد دانش حرفه‌ای یک سازمان به کار گرفته شده است. ایشان دانش حرفه‌ای را در یک …

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات …

اشاعه مدیریت دانشتجربه CRMتکنولوژی CRMشکل (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق(اقتباس شده از مقاله گاریدو و مورنو و همکاران، ۲۰۱۱) ۱- ۶ قلمرو تحقیق: ۱- ۶- ۱ قلمرو موضوعی: مدیریت دانش در حوزه‌ منابع انسانی و مدیریت …

تحقيق – بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل …

شکل۲ – ۱: روابط داده، اطلاعات و دانش (Bajaria, 2000: 563) ۲- ۱- ۶- ۲ روابط داده، اطلاعات و دانش از نظر کلارک و رالو: کلارک و رالو در یک نمودار تفصلی‌تر، روابط داده، اطلاعات، …

بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل …

۲- ۳- ۵ مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری: ۱۰۴۲- ۳- ۶ چگونگی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری: ۱۰۵۲- ۳- ۷ عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): 107۲- ۳- ۸ مؤلفه‌های مدیریت ارتباط …

بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های تأثیر عوامل اجتماعی …

ب)آگاهی به وفاداری به عنوان میزان شناخته شدن کسب و کار در بازار هدف نگریسته شده که تحت آمایش توصیه های کلامی و یا میزان شناخت عرضه کننده قرار دارد.۲-۶-۱-۳-وفاداری مرکب: که ترکیبی از دو …