نیازسنجی آموزشی کارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاه مدیران ارشد و کارگزاران- قسمت …

هر فعالیت نظام‌داری که مستلزم تخصیص منابع، زمان و انرژی باشد نیازمند تعهد است. موفقیت نیازسنجی در فرآیند برنامه‌ریزی نیز بستگی به وجود تعهد و ایمان عمیق نسب به اهمیت و ضرورت آن است. (حسین …