منابع مقالات علمی : شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌ های نقدی شرکت …

-۱۱٫۴۸ ۰٫۰۰۰۶۹۲ ۶۱۳٫۲۹۲۲ انحراف معیار ۶٫۳۵۲۶۲۷ ۶٫۷۰۷۵۲ ۹٫۷۰۴۸۸۵ ۹٫۹۵۰۸۶۲ ۰٫۲۰۲۱۸۸ ۹۰۲٫۳۶۱۷ آمار توصیفی در جدول شماره ۴-۱ ارائه گردیده است. به‌طور کلی، آمارههای توصیفی حاکی از آن است که نمونه انتخابی از تنوع زیادی برخوردار …

شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌ های نقدی شرکت ‌ها- …

آماره t به‌دست آمده با t جدول که با درجه آزادی n – k در سطح اطمینان ۹۰%، ۹۵% و ۹۹% محاسبه شده مقایسه می‌شود، چنانچه قدر مطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگ‌تر باشد، …

شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌ های نقدی شرکت ‌ها- …

حسینی و پرمه (۱۳۸۳) فرش دستباف نسبت تمرکز n بنگاه () و شاخص هرفیندال بازار صادراتی فرش دارای ساختار انحصار چندجانبه است. ابونوری و غلامی (۱۳۸۷) صنایع ایران لگ نرمال کاهش نسبت تمرکز از سال ۱۳۸۱ در …

شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌ های نقدی شرکت …

۴-۳- نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها۵-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱۵-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………. ۱۰۱۵-۲-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………. ۱۰۱۵-۲-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………… ۱۰۱۵-۲-۳- نتایج …

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌ های نقدی شرکت …

۴-۱۴- تجزیه و تحلیل فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………….. ۹۰۴-۱۵- نتایج آزمون Z وونگ فرضیه دوم …………………………………………………………………………………… ۹۱۴-۱۶- نتایج اثرات ثابت مقطعی ……………………………………………………………………………………………….. ۹۲۴-۱۷- نتایج اثرات ثابت زمانی …………………………………………………………………………………………………. ۹۲۴-۱۸- نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………. ۹۲۴-۱۹- تجزیه و …