رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی …

اختصاصیمعنایی[۷۹]متمایز کنندهکنترل کننده خود[۸۰]کمیمادی[۸۱]عقل غیراختصاصی[۸۲]نمادین[۸۳]متحدکننده[۸۴]شکوفاکننده خود[۸۵]کیفیمعنویشهود[۸۶] در این قسمت فصل دوم بعد از بررسی هوش معنوی و نظریه های مربوط به آن، به بررسی مفهوم تاب آوری پرداخته می گردد. مفهوم تاب آوری تاب آوری …

نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان مطالعه …

کسب و کار جدید ۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰ ۳-۶٫ روایی و پایایی پرسشنامهبرای سنجش و ارزیابی پرسشنامه و یا هرگونه وسیله سنجش دو ملاک به کار میرود که آن دو ملاک روایی و پایایی یک یافته است. اگر …

دسته بندي علمی – پژوهشی : نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان …

فوق لیسانس ۴ ۷%  نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگانبا توجه به جدول ۴-۳- و نمودار ۴-۳- , ۳/۶۰% کارآفرینان با تحصیلات دیپلم , ۴/۱۱% کارآفرینان با تحصیلات فوق دیپلم, ۶/۲۷% کارآفرینان با تحصیلات لیسانس …

رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب …

۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ نتایج به دست آمده در جدول ۴-۹ رابطهی بین شیوههای فرزندپروری را با ویژگیهای شخصیت با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد و نتایج در زیر گزارش شدهاند.هیچ ارتباط مثبت یا …

پژوهش دانشگاهی – رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی۹۲- …

۲-۲-۳ ساختار شخصیتشخصیت از دو هسته اصلی تشکیل شده است که «سرشت[۵۷]» به عنوان هسته هیجانی شخصیت و «منش[۵۸]» به عنوان هسته ادراکی آن تلقی میگردد (کلونینجر[۵۹]، ۲۰۰۰).سرشت، به عنوان پایهی هیجانی شخصیت جنبهی ارثی …

دسترسی متن کامل – رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری در …

فصل سومروش پژوهش۳-۱ مقدمهدر این فصل در مورد طرح تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، نحوه اجرای نمونهگیری، جمع آوری دادهها، تجزیه و تحلیل دادهها و اعتبار و روایی پرسشنامهها و خصوصیات پرسشنامهها بحث میشود.۳-۲ طرح …

دسترسی به منابع مقالات : رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری …

۲-۱-۳-۳ الگوی بامریند ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۲-۲ ویژگیهای شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۲-۲-۱ تعاریف ویژگیهای شخصیت …………………………………………………………………………………………….. ۱۸۲-۲-۲ عوامل به وجود آورنده شخصیت ……………………………………………………………………………………….. ۱۹۲-۲-۳ ساختار شخصیت ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۲-۲-۴ تاریخچه نظریه عاملی شخصیت ………………………………………………………………………………………… ۲۱۲-۲-۵ نظریههای شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۲۲-۲-۵-۱ …

رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب …

۲-۴-۲ فرزندپروری ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶۲-۴-۳ ویژگیهای شخصیت …………………………………………………………………………………………………………… ۴۸فصل سوم: روش پژوهش۳-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰۳-۲ طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰۳-۳ جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱۳-۴ روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………. ۵۱۳-۵ ابزارهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱۳-۵-۱ مقیاس تاب …

رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری …

جدول۴-۷) جدول ضریب همبستگی بین ویژگیهای شخصیتی با تاب آوری …………………………….. ۶۴جدول۴-۸) جدول ضریب همبستگی بین شیوههای فرزند پروری با تاب آوری ………………………….. ۶۶جدول۴-۹) جدول ضریب همبستگی بین ویژگیهای شخصیتی با شیوههای فرزند پروری ……….. …