پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران- قسمت ۳

یکی از عوامل موفقیت تصمیمات اعتباری، انتخاب صحیح شاخص‌های موثر بر ریسک اعتباری برای ارزیابی دقیق و کامل است. لذا، در این بخش به بررسی عوامل تعیین کننده‌ی ریسک اعتباری با محوریت فرضیه‌های تحقیق می‌پردازیم.عملکرد …

پویایی های ورشکستگی بانک ها در ایران

 دوم؛ بانک توانایی مالی شرکت‌ها را برای اخذ وام بررسی نموده و در صورت لزوم بر مصرف آن نظارت می‌نماید. در این حالت نیز هزینه‌های بررسی و نظارت بدلیل اینکه صرفاً توسط بانک انجام می‌شود کاهش …

ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری …

درنظرنگرفتن هزینه سرمایه. نارسایی‌های بالا نشان می‌دهد که معیارهای حسابداری مبتنی بر سود حسابداری نمی‌تواند به عنوان تنها معیار و مبنای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد(مهدوی و حسینی ازان آخاری، ۱۳۸۷).۲-۸-۳- معیارهای عملکرد اقتصادیدر پاسخ …

فایل – بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار …

در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دو دیدگاه وجود دارد: عده ای می گویند هدف مطلوب شرکت سودآوری است. اما سودآوری نمی تواند هدف مطلوب شرکت باشد .بزرگترین ایراد هدف سودآوری ، این است که …

بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت …

ضریب تعیین تعدیلشده آماره F سطح معناداری آماره دوربین – واتسون بامحدودیت ۳۰۶۹/۰ ۲۹۸۶/۰ ۱۴/۳۶ ۰۰۰/۰ ۸۹۵/۱ بدون محدودیت ۴۵۲۶/۰ ۴۵۱۱/۰ ۷۸/۴۵ ۰۰۰/۰ ۹۱۲/۱ اما مهم‌ترین هدف این جدول، ارایه آماره‌ای برای اندازه‌گیری نیکویی برازش …

مقاله علمی با منبع : بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین …

جدول (۴-۳۵): خلاصه مدل بعد از تحریمها(۹۲-۹۰) مدل ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیلشده آماره F سطح معناداری آماره دوربین – واتسون بامحدودیت ۳۲۸۵/۰ ۳۲۴۷/۰ ۱۴/۳۶ ۰۰۰/۰ ۸۹۵/۱ بدون محدودیت ۳۰۴۶/۰ ۳۰۱۴/۰ ۱۱/۲۹ ۰۰۰/۰ ۸۴۹/۱ اما …