بررسی اثرات جیره های حاوی آویشن، گل‌گاو زبان و سین‌بیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی- …

۴-۲- اثر جیره‌های آزمایشی بر تلفات و مرگ و میردر کل دوره ۴۲ روزگی پرورش جوجههای گوشتی از نظر مرگ میر بین تیمارهای مختلف آزمایشی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد(۰۵/۰ P>).۴-۳- تاثیرتیمارهای مختلف آزمایشی بر فراسنجه …

پژوهش – بررسی حالت های گذرای راکتور VVER1000 بوشهر با استفاده از کد PARCS- قسمت ۴

شکل ‏۵‑۲۰: اختلاف PPF محاسبه شده توسط PARCS و آلبوم برای شرایط Teff=70.0 eff.day, H10 = 80%, N = 75%Nnom 80شکل ‏۵‑۲۱:میزان کل راکتیویته موجود در قلب در ۱% قدرت نامی ۸۲شکل ‏۵‑۲۲:میزان راکتیویته اعمال …

سامانه پژوهشی – بررسی حالت های گذرای راکتور VVER1000 بوشهر با استفاده از کد PARCS- قسمت …

جدول ‏۴‑۳: محدوده تغییرات متغییر ها در حالت Cold 59جدول ‏۴‑۴:تعداد شاخه ها در حالت Cold 59جدول ‏۴‑۵ : تعداد شاخه ها در حالت Cold برای بازتابنده ۶۰جدول ‏۴‑۶:محدوده تغییر متغییرها در حالت HZP 60جدول …