تحقيق – بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل …

شکل۲ – ۱: روابط داده، اطلاعات و دانش (Bajaria, 2000: 563) ۲- ۱- ۶- ۲ روابط داده، اطلاعات و دانش از نظر کلارک و رالو: کلارک و رالو در یک نمودار تفصلی‌تر، روابط داده، اطلاعات، …