مقاله دانشگاهی – رابطه ادراک کارکنان از سیاست های ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل …

۲-۱-۱۷) روشهای اندازهگیری رضایت شغلیرضایت شغلی را با روشها و ابزارهای گوناگونی میتوان سنجید. با مروری به منابع، میتوان در مجموع به روشها و ابزارهای ذیل اشاره نمود:۱) مقیاسهای درجهبندی گزارش شخصیابزار اندازهگیری معمول برای …