دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان …

بحث:وضع موجود ترافیک شهری از دیدگاه معلولان و جانبازان در مرکز شهر سنندجبراساس محاصبه صورت گرفته در حوزه ترافیک با تأکید بر وضعیت پیاده در خیابانها، معلولان و جانبازان اظهاراتی بدین صورت عنوان کردهاند: نامناسب …

تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز- قسمت ۲۲

با توجه به ارتباط تنگاتنگی که برنامه ریزی کاربری زمین شهری و برنامه ریزی شهری دارد و در مواردی معادل برنامه ریزی شهری به کارگرفته می شود، می توان گفت برنامه ریزی زمین شهری، آمایش …