دسترسي به منابع مقالات : بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان و …

۰٫۳۵۶** ۰٫۰۰۱ ۴ مشارکت نکردن و درگیر نشدن معلولان و جانبازاندر فعالیتهای متنوع شهری ۰۵۱۴** ۰٫۰۰۶ ۵ گوشه نشینی، انزوا و افسردگی معلولان ۰٫۵۸۶** ۰٫۰۰۵ در سطح اطمینان ۹۹ درصد چنانچه مطابق با نتایج حاصل …

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای …

مناسب سازی سیستم حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی و اتوبوس ویژه معلولین. ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه و به ویژه رانندگان در برخورد با معلولان. آموزش رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی در …

بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای …

– ۴۰٫۵۱ ۱۷٫۹۵ ۴۱٫۵۴ وضعیت پیاده روهای پارک جنگلی آبیدر ۲۷٫۱۸ ۲۶٫۶۷ ۲۵٫۶۴ ۲۰٫۵۱ وضعیت پیاده روهای پارک ملت ۱۵٫۳۸ ۳۳٫۳۳ ۳۳٫۳۳ ۱۷٫۹۵ ارزیابی پارکینگهای موجود در فضاهای شهریبایستی برای معلولین و جانبازان برای داشتن …

علمی : بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان …

بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان در سه محدوده مرکز شهر، پارک ملت و پارک جنگلی آبیدر در شهر سنندجارائه دهنده مقاله: عرفانی نسب[۱]نویسنده دوم …