بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی شعب …

در ارزیابیهای متعدد بعمل آمده مشخص شده است که بسیاری از کارکنان تحت تاثیر عوامل شغلی و تنشهای شغلی (استرس شغلی) قرار می گیرند، که خود باعث کاهش عملکرد و بهره وری در سازمان میگردد. …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- …

اگر من اکنون شغلم را بدون داشتن شغل دیگری ترک کنم، دچار دلهره و نگرانی خواهم شد. پرهزینه بودن ترک سازمان ترک سازمان درآینده ای نزدیک برای من بسیارپرهزینه خواهد بود. ارزش وفاداری به سازمان …

متن کامل – نیازسنجی آموزشی کارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاه مدیران ارشد و کارگزاران- …

– آینده‌نگری – از آنجا که مبتنی بر مصاحبه است، زمان بر است.– نیازمند مصاحبه‌ گران ماهر است. – برنامه ریزی دوره‌های آموزشی– معرفی دوره‌های تحصیلی– مشاوره مسیر شغلی– آزمون شایستگی– شناسائی مشکلات سازمان روشPS …