تحقيق – بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه …

کیفیت پیامدها کامرون، وتن (۱۹۸۳) و چنگ و دیگران (۱۹۹۷) هدف محور مشروعیت داشتن فقدان مسئله منبع-درونداد رضایتمندی فرایندی یادگیری سازمانی بنابراین مطابق با موارد ذکرشده، در تحقیق حاضر به بررسی مؤلفه‌هایی از کیفیت عملکرد …