نیاز سنجی مهارتهای مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ- قسمت ۸

ارتباطات(تبادل اطلاعات و تشریفات اداری) نقش های تصمیم گیری(کارآفرین، رسیدگی کننده به اختلال، تخصیص دهنده منابع، مذاکره کننده) مهارت های مفهومی مدیریت منابع انسانی(ایجاد انگیزه، مدیریت تعارض، برقراری نظم، آموزش وپرداختن به امور کارکنان) شبکه …