سایت مقالات فارسی – امکان سنجی و ارائه طرح سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای …

امکان مدیریت هزینه ها برای شرکت ها بدون هزینۀ دوره ای- پرداخت هزینۀ دلخواه و استفاده از امکانات سامانه به همان اندازه هزینۀ ثابت و دوره ای تعیین شده توسط شرکت های تبلیغاتی وجود پایگاه …

بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی، مورد مطالعه شرکت های سیمان- …

سرمد،زهره، بازرگان هرندی،عباس، حجازیالهه،روش های تحقیق درعلوم رفتاری ، تهران، انتشارات آگاه.سکاران،اوما.(۱۳۸۲).روش های تحقیق درمدیریت، ترجمه:محمدصائبی ومحمودشیرازی،نشرموسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی.سلیمیان وجمشیدی.(۱۳۸۴).روش تحقیق وکاربردآن درمدیریت، تهران،شهرآب،آینده سازان، چاپ اول.حیدریه،سیدعبدالله،سیدحسینی،سیدمحمد،شهابی،علی.(۱۳۹۲).شبیه سازی مدل پذیرش فناوری …

علمی : رابطه ادراک کارکنان از سیاست های ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به …

میانگین انحراف معیار واریانس تمایل به ترک شغل ۲۵۶ ۱۱/۱ ۵ ۶۶۲۵/۲ ۵۹۳۲۱/۰ ۳۵۲/۰  نمودار۴-۶) هیستوگرام متغیر تمایل به ترک شغلمطابق جدول و نمودار ۴-۶ میانگین امتیاز متغیر تمایل به ترک شغل از نظر پاسخ …