توسعه مدل ریسک ادراک شده سفر به ایران به عنوان یک مقصد گردشگری- …

ریسک کلی ۱۶۷/۰ ۶۵/۱ فاصله روانی ۱۲۲/۰ ۸۲/۱ نیت گردشگر افراد در طبقات متفاوت منابع مالی ، از نظر ریسک ادراک شده ، فاصله روانی و نیت سفر به ایران با یکدیگر تفاوت معنی داری …

توسعه مدل ریسک ادراک شده سفر به ایران به عنوان یک مقصد گردشگری

 فرضیه شماره ۱۰ پژوهش عبارت است از اینکه خصیصه ریسک پذیری بر نیت سفر به مقصد ایران تاثیر می گذارد. اندازه آماری t (t=3.81) بیشتر از ۲ بوده و P-value =0 می باشد لذا فرضیه …

متن کامل – بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات …

۴۲۹/۰ ۳۵۹/۰ ۶۵۰/۰ ۴۵۲/۰ ۴۶۸/۰ ۴۵۲/۰ ۷۹۳/۰ همانطور که از داده های جدول ۴-۱۱ مشخص است، میانگین واریانس استخراج شده برای هر متغیر بیشتر از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها است. بنابراین روایی تشخیصی …

منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل …

جدول ۴-۱۹٫ خروجی رابطه بین تجربه مدیریت ارتباط با مشتری و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ۲۱۵فهرست نمودارهانمودار ۴-۱٫ نمودار فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت ۱۸۳نمودار ۴-۲٫ وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل …

۴-۹٫ نیکوئی برازش مدل ۲۰۹۵-۱ مقدمه ۲۱۷۵-۲ بحث و نتیجه گیری ۲۱۸۵-۳ یافته های پژوهش ۲۱۹۵-۳-۱ مشتری مداری بر متغیرهای سازمانی تأثیر دارد. ۲۱۹۵-۳-۲ اکتساب مدیریت دانش بر متغیرهای سازمانی تأثیر دارد. ۲۲۰۵-۳-۳ انتشار مدیریت …

مقاله علمی با منبع : بررسی نظریه جامع تلفیقی پذیرش وکاربرد فناوری (UTAUT) در سازمانهای ایرانی، مورد مطالعه …

متغیروضعیت استخدام: نمودارهیستوگرام فراوانی متغیروضعیت استخدام بارفتاربکارگیری نشان می دهد که بیشترین فراوانی ازجامعه آماری جمعیت انتخاب شونده دراین پژوهش را افراد با وضعیت استخدام قراردادی تشکیل می دهند.نمودار۴-۴- فراوانی متغیرنوع استخدام بارفتار بکارگیریسابقه کار: نمودارهیستوگرام فراوانی …

جستجوی مقالات فارسی – رابطه ادراک کارکنان از سیاست های ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و …

فرضیه دوم: سیاستهای ارزیابی عملکرد درک شده با تمایل به ترک شغل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان رابطه معنیداری دارد.فرضH0 : سیاستهای ارزیابی عملکرد درک شده با تمایل به ترک شغل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان رابطه …

رابطه ادراک کارکنان از سیاست های ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل …

۳-۳-۳)پرسشنامه تمایل به ترک شغلدر این تحقیق دو مولفه برای تمایل به ترک شغل در نظر گرفته شده است که جهت سنجش آن پرسشنامه لونگو و مورا (۲۰۱۱) و جنکینز و توملینسون[۸۵] (۲۰۱۲) (سوالات ۳۶ الی …