بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان …

Hupkes ↑ Maurice ↑ Spector ↑ Sahenk ↑ Behbahani ↑ Moradi ↑ Bin Hussin ↑ Barzegar ↑ Larsen ↑ Crosby ↑ Sudharani ↑ Ravindran ↑ Kalpana ↑ Legitimacy model ↑ Goal specification model ↑ Process model ↑ Absence of problem model ↑ Resource-Input model ↑ Satisfaction model ↑ Organizational learning model ↑ Shatalebi ↑ Shamsi ↑ Barkauskaite ↑ …

فايل – بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان …

بابایی، غلامرضا و عدالتی مجد، قاسم، ۱۳۸۹٫ “میزان رضایت والدین از عملکرد مدارس متوسطه و عوامل مؤثر بر آن”, مشهد: اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی.بازرگان، عباس.، ۱۳۹۰٫” نقش فرهنگ کیفیت در دستیابی به عملکرد مطلوب …