جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل …

شاخص مجذوی کایکای اسکوئر تنها آزمون معناداری برای مدل مورد نظر است. مقدار کای اسکوئر در دامنه تغییرات برای یک مدل اشباع شده که در آن همه مسیرها تعریف شده است، تا مقدار حداکثر برای …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل واسطه سازمانی …

بافتن یک مدل به لحاظ آماری معنادار که همچنین دارای معنا و مفهوم نظری و کاربردی باشد هدف اولیه از به کارگیری مدل‌سازی معادله ساختاری برای آزمون نظریه‌هاست. پژوهشگران معمولاً معیارهای سه گانه زیر را …

پژوهش – ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری مطالعه …

مطابق فرمول کارآیی IDMU می‌تواند به صورت زیر تعریف شود:فرمول ۳-۴در اینجا ur وvi وزن فاکتورهای اختصاص شده به r امین خروجی وI امین ورودی است. واضح است که IDMU باید قادر به دستیابی به …

نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش- قسمت ۳۹

۳۳۰/۰ ۲۲۷/۰ نوآوری × رهبری تحول‌گرای مدیران ۱۰۰/۰ ۰۵۱/۰ ۰۴۳/۰ ارزش ارائه شده – ۵۱۰/۰ ۴۲۹/۰ قابلیت بازاریابی کارکنان × ارزش ارائه شده – ۱۱۳/۰ ۰۹۵/۰ ارزش دریافتی مشتری – – ۸۴۱/۰ منبع: یافته‌های تحقیق۴-۵-۲-۳- …