شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان دیوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با کشف و پیشگیری تخلفات مالی …

انسان در همه سازمانها چه صنعتی چه بازرگانی یکی از عوامل مهم در پیشبرد اهداف سازمان تلقی می شوددر جهت نیل به افزایش کارایی و بهره وری هر چه بیشتر این عامل باید عوامل انگیزاننده …

شناسایی و رتبه بندی پیش آیندهای مؤثر بر ساخت و سازهای غیر مجاز یزد

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته می­شود. مباحث بیان مساله، ضرورت و اهمیت، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، محدودیت­های تحقیق، تعاریف نظری و عملیاتی در این فصل مورد بحث قرار می­گیرد. 1-2- بیان مساله امروزه …

مقایسه تاثیر دو نوع تمرین گیرنده عمقی بر حس وضعیت مفصل زانو بازیکنان …

تاثیر تمرین بر کاهش نرخ آسیب های اندام تحتانی مندل بام و همکارانش[۶۴] (۲۰۰۵م) در یک تحقیق طولی ۲ ساله که روی ۱۰۴۲ ورزشکار زن را انجام شد، تاثیر تمرینات عصبی عضلانی را در جلوگیری از …

سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- قسمت …

با توجه به اطلاعات موجود در جدول ۴-۲۰ و با توجه به مثبت بودن چولگی وضریب کشیدگی متغیرتعهد تکلیفی، این نتیجه حاصل می گردد که توزیع متغیر تعهد تکلیفی چوله به راست بوده و از …

بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- …

۱-۲٫ بیان مسئله و اهمیت موضوعداشتن یک برند قوی شرکت را قادر می سازد تا هزینه های ناشی از جابه جایی و ترک کارکنان را کاهش دهد. یک برند قدرتمند به شرکت کمک می کند …

سایت مقالات فارسی – نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش- قسمت ۴۱

NFI شاخص برازش هنجار شده بیشتر از ۹/۰ ۹۹۵/۰ NNFI شاخص برازش هنجار نشده بیشتر از ۹/۰ ۹۹۷/۰ CFI شاخص برازش مقایسه‌ای بیشتر از ۹/۰ ۹۹۹/۰ منبع: یافته‌های تحقیق۴-۶- جمع‌بندی فصل چهارمدر این فصل تجزیه …