تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز- قسمت ۱۹

خدمات عمومی(فروشگاهها، مدارس و پارک) محلی، کوچکتر و منطبق بردسترسی پیاده ناحیه ای، یکدست، بزرگتر. نیازمند دسترسی به اتومبیل حمل ونقل ارائه ی روش های مختلف حمل و نقل و الگوهای کاربری اراضی که پیاده …