بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت‌های تأثیر عوامل اجتماعی و سازمانی …

این دسته از مشتریان را می توان در قابل رویکرد بازاریابی مشترک نیز قرار داد و با مشارکت آن‌ها به ارائه خدمات آتی و تدوین راهبردهای مناسب بانک پرداخت. ۲-۶-۵- رویکردهای وفاداری اگرچه در نوشتارهای …