سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ Q10 بر عملکرد …

– آزمودنیها از سلامت جسمانی برخوردار بودند.– رعایت توصیههای تغذیه ای– ابزاراندازهگیری وآزمون از روایی لازم بر خوردار بودند.۱-۷٫ محدودیتهای پژوهش۱-۷-۱٫ محدودیتهای قابل کنترلسن (دامنه سنی ۱۸ تا ۲۴)، جنس (زن) و رشته تحصیلی( سال …

بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ Q10 …

۲-۲-۴٫ مکانیسم عمل BDNFچون BDNF در مغز حضور دارد پردازش متناوب خود و گیرنده اش TRKB باعث تثبیت و تقویت اعمال سیناپسی و فرآیندهای شناختی می شود. از میان تمام نوروترفین های مغزی باند شدن …