دسترسی به منابع مقالات : روش های علامه مجلسی در رفع اختلاف و تعارض در احادیث فقهی …

۲-۱-۴-۱- تولدعلّامهمحمدباقرمجلسىبهسال ۱۰۳۷ هجرىمساوىباعددابجدىجملهی «جامعکتاببحارالانوار» در زمان شاه عباس اول چشمبهجهانگشود(مدرس تبریزی،۱۳۶۹،ج۵: ۱۹۶).۲-۱-۴-۲- خاندانمحمد باقر کوچکترین پسر[۲] محمد تقی مجلسی، عالم بزرگ روزگار صفویان و نوهی ملا محمد مقصود علی اصفهانی است. خاندان مجلسى چه از …