رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب …

۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ نتایج به دست آمده در جدول ۴-۹ رابطهی بین شیوههای فرزندپروری را با ویژگیهای شخصیت با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد و نتایج در زیر گزارش شدهاند.هیچ ارتباط مثبت یا …

رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب …

.۱۱۴۰ .۰۰۱۰ .۰۰۰۰ درجه ی آزادی ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ نتایج به دست آمده در جدول ۴-۷ رابطه ی بین ویژگی شخصیتی را با تاب آوری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان می …

مقاله – رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب …

۳-۴-۳-۱ اعتبار و ورایی شیوه های فرزند پروری بامریندآزمون بوری (۱۹۹۱) میزان پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش بازآزمایی در بین گروه مادران به شرح زیر گزارش داده است:۸۱/۰ شیوه سهلگیرانه، ۸۶/۰ برای …

دسترسی متن کامل – رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری در …

فصل سومروش پژوهش۳-۱ مقدمهدر این فصل در مورد طرح تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، نحوه اجرای نمونهگیری، جمع آوری دادهها، تجزیه و تحلیل دادهها و اعتبار و روایی پرسشنامهها و خصوصیات پرسشنامهها بحث میشود.۳-۲ طرح …

رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری …

جدول۴-۷) جدول ضریب همبستگی بین ویژگیهای شخصیتی با تاب آوری …………………………….. ۶۴جدول۴-۸) جدول ضریب همبستگی بین شیوههای فرزند پروری با تاب آوری ………………………….. ۶۶جدول۴-۹) جدول ضریب همبستگی بین ویژگیهای شخصیتی با شیوههای فرزند پروری ……….. …