رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب …

۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ نتایج به دست آمده در جدول ۴-۹ رابطهی بین شیوههای فرزندپروری را با ویژگیهای شخصیت با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد و نتایج در زیر گزارش شدهاند.هیچ ارتباط مثبت یا …

رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب …

.۱۱۴۰ .۰۰۱۰ .۰۰۰۰ درجه ی آزادی ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ نتایج به دست آمده در جدول ۴-۷ رابطه ی بین ویژگی شخصیتی را با تاب آوری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان می …

رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری …

موافق بودن ۴-۹-۱۴-۱۹-۲۴-۲۹-۳۴-۳۹-۴۴-۴۹-۵۴-۵۹ ۵ با وجدان بودن ۵-۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۵۵-۶۰ ۳-۴-۲-۲ اعتبار و روایی پرسشنامه نئواین پرسشنامه توسط مک کری و کاستا در اصل برای جمعیت بهنجار تهیه شد و در طی دهه گذشته بیشترین استفاده در …

دسترسی متن کامل – رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری در …

فصل سومروش پژوهش۳-۱ مقدمهدر این فصل در مورد طرح تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، نحوه اجرای نمونهگیری، جمع آوری دادهها، تجزیه و تحلیل دادهها و اعتبار و روایی پرسشنامهها و خصوصیات پرسشنامهها بحث میشود.۳-۲ طرح …

رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب …

۲-۴-۲ فرزندپروری ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶۲-۴-۳ ویژگیهای شخصیت …………………………………………………………………………………………………………… ۴۸فصل سوم: روش پژوهش۳-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰۳-۲ طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰۳-۳ جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱۳-۴ روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………. ۵۱۳-۵ ابزارهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱۳-۵-۱ مقیاس تاب …

رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری …

جدول۴-۷) جدول ضریب همبستگی بین ویژگیهای شخصیتی با تاب آوری …………………………….. ۶۴جدول۴-۸) جدول ضریب همبستگی بین شیوههای فرزند پروری با تاب آوری ………………………….. ۶۶جدول۴-۹) جدول ضریب همبستگی بین ویژگیهای شخصیتی با شیوههای فرزند پروری ……….. …