شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب یک کارگزاری از کارگزاری­های بورس کالای ایران توسط مشتریان

از زمانی که اصول و مفاهیم بازرگانی به صورت علمی و مدرن درآمده است از بازاریابی نیز تعاریف مختلفی ارائه شده است و این مفهوم به عنوان یک فعالیت بازرگانی، یک قالب فکری، یک هدف …

بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل …

۱-۱ مقدمه: در حال حاضر مشخصه جامعه دانش یا اقتصاد دانش‌مدار، عواملی مثل افزایش قابلیت رقابت، نوآوری تکنولوژیکی و ماهیت جهانی بازارها می‌باشد. در این راستا شرکت‌ها باید در هنگام انجام کسب و کارشان به …

فايل – بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان …

بابایی، غلامرضا و عدالتی مجد، قاسم، ۱۳۸۹٫ “میزان رضایت والدین از عملکرد مدارس متوسطه و عوامل مؤثر بر آن”, مشهد: اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی.بازرگان، عباس.، ۱۳۹۰٫” نقش فرهنگ کیفیت در دستیابی به عملکرد مطلوب …

بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش …

رابطه مثبت و معنادار است × × رضایت والدین مسائل ملموس فرضیه پنجم ۵۶۶/۰ ۵۷۵/۰ بنابراین با توجه به جدول ۵-۱ و نتایج آزمون ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون می‌توان نتیجه گرفت که تمامی مؤلفه‌های …

بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان …

Yi = β۰ + βiXiY = 8.139 +.664 X2۵-۲-۳- آزمون فرضیه فرعی سومبین مؤلفه پاسخگویی و رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.در این آزمون فرض صفر بیان می‌کند که بین مؤلفه …

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه …

بنابراین تحقیق حاضر به تأیید تحقیقات پیشین مبنی بر اینکه میزان اطلاعات دریافتی والدین و میزان مشارکت آنان در مدارس بر رضایت آنان تاثیرگذار است پرداخته است. در نتیجه در دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران، …

علمی : بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های …

۴-۴-۴- بررسی رابطه بین مؤلفه مسائل ملموس و رضایت والدین (۴H)بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در جدول (۴-۱۹)، شدت رابطه بین دو متغیر “مسائل ملموس ” و “رضایت ” با قدر …

بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش …

۴۴ ۱۳۵ ۹۵ ۵۳ ۶/۱۳ ۵/۱۱ ۴/۳۵ ۹/۲۴ ۹/۱۳ ۳ ۳ ۱۵/۳ همانطور که مشاهده می شود، مد و میانه پاسخ های تمام پرسش ها متوسط و زیاد می‌باشد و میانگین پرسش ها در فاصله …

علمی : بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان …

۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه‌گیریحجم نمونه با استفاده از نرم‌افزارG-Power، ۳۸۴ نفر به‌ دست‌آمده است و به دلیل احتمال عدم بازگشت پرسشنامه‌ها و دلایل دیگر، ۱۰ درصد علاوه بر تعداد نمونه به ‌دست‌آمده، یعنی …