مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان- قسمت ۲۶

دوم: منابع عربیابن منظور الافریقی المصری، ابی الفضل، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد پانزدهم،بیروت: دار صادر، چاپ اول، ۱۹۹۷م.آخوند خراسانی،ملااحمدکاظم،کفایه الاصول، جلد دوم،کتابفروشی اسلامیه،تهران، چاپ ششم،۱۳۶۶٫انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، باب خیارات ،جلد …