بررسی اثرات جیره های حاوی آویشن، گل‌گاو زبان و سین‌بیوتیک بر عملکرد جوجه …

منیزیم (قسمت در میلیون) ۸/۱ گل گاو زبان فاقد هر گونه آلکالوئید و تانن است اما دارای ۹۶/۱ درصد ترکیبات فنلیک، ۹/۰ درصد املاح شامل پتاسیم، فسفر، سدیم، کلسیم و منیزیم به ترتیب ۴۶، ۳۲، …