بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای …

– تعریض خطکشی عابر پیاده در محلهای مورد نیاز– رعایت شیب استاندارد پل– استفاده از بتن و یا سیمان برای جلوگیری از لغزندگی پیادهرو– برداشتن جدولهای بین پیادهرو و خیابان در محل خطکشی عابرپیاده– برداشتن …

علمی : بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به …

– لغزنده بودن پلهای فلزی محل عبور عابر پیاده – عرض کم محل عبور عابر پیاده– شیب زیاد– لغزنده بودن محل عبور– پیوستگی به پیادهرو با جداول– وجود نرده یا زنجیر بین پیادهرو و خیابان …

علمی : بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان …

بررسی و ارزیابی ترافیک و حمل و نقل شهری با توجه به نیازهای معلولان و جانبازان در سه محدوده مرکز شهر، پارک ملت و پارک جنگلی آبیدر در شهر سنندجارائه دهنده مقاله: عرفانی نسب[۱]نویسنده دوم …