پژوهش دانشگاهی – بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل۹۲ Q10 بر عملکرد …

نمودار ۳-۱٫ شمای کلی از اجرای مراحل دوره تحقیق۳-۳٫ مشخصات آزمودنیهاآزمودنیهای تحقیق حاضر را ۳۴ نفر از دانشجویان زن رشته تربیت بدنی تشکیل دادند. پس از بیان انتظارات محقق از آزمودنیها در طی دوره پژوهش …