تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز- قسمت ۱۶۶

مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصیلی جدید تبریز- سال ۱۳۸۵)همانگونه که در جدول (۴-۱۹) ملاحظه می گردد در محله ۱۰ و ۱۱ ناحیه ۲ بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری فرهنگی به …

سایت مقالات فارسی – تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز- قسمت ۱۵۳

مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصیلی جدید تبریز- سال ۱۳۸۵)همانگونه که در جدول (۴-۱۷) ملاحظه می گردد در محله ۲۲۶ ناحیه ۱ بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری آموزش عمومی به میزان …

تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز- قسمت ۱۳۴

مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصیلی جدید تبریز- سال ۱۳۸۵)همانگونه که در جدول (۴-۱۴) ملاحظه می گردد در محله ۱۹ ناحیه ۱ بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری شبکه معابر به میزان …

تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز- قسمت ۲۳

– نظریه فرهنگ گرایی نقطه متقابل مدرنیسم است وبر تقدم شاخص های فرهنگی، اجتماعی بر جنبه مادی آن و با نگرش بر زیباشناسی معتقد است.– نظریه طبیعت گرایی، اصل رهایی انسان از محیط عملکردگرایی در …

جستجوی مقالات فارسی – تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز- قسمت ۱۶

این تحقیق در فاصله زمانی بین طرح تفصیلی قدیم ( از سال ۵۹ تا ۷۴) و طرح تفصیلی جدید(از سال ۷۴ تا ۹۰) انجام گرفته است.۱-۷-۲) قلمرو مکانی :قلمرو مکانی این تحقیق شهرداری منطقه ۳ …