سامانه پژوهشی – بررسی حالت های گذرای راکتور VVER1000 بوشهر با استفاده از کد PARCS- قسمت …

جدول ‏۴‑۳: محدوده تغییرات متغییر ها در حالت Cold 59جدول ‏۴‑۴:تعداد شاخه ها در حالت Cold 59جدول ‏۴‑۵ : تعداد شاخه ها در حالت Cold برای بازتابنده ۶۰جدول ‏۴‑۶:محدوده تغییر متغییرها در حالت HZP 60جدول …