بررسی تاثیر مدیریت دانش (KM) بر موفقیت مدیریت ارتباط مشتری (CRM) اثرات عوامل واسطه سازمانی …

² خدمات ویژه (رفتارهای خاص): خدمات اضافی، قیمت‌های ویژه و اولویت بالاتر نسبت به دیگر مشتریان. البته باید توجه شود که مشتریان، متفاوت هستندو ادراکات متمایز از یکدیگر دارند در نتیجه ارزش روابط و نوع …

سایت مقالات فارسی – نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش- قسمت ۴۱

NFI شاخص برازش هنجار شده بیشتر از ۹/۰ ۹۹۵/۰ NNFI شاخص برازش هنجار نشده بیشتر از ۹/۰ ۹۹۷/۰ CFI شاخص برازش مقایسه‌ای بیشتر از ۹/۰ ۹۹۹/۰ منبع: یافته‌های تحقیق۴-۶- جمع‌بندی فصل چهارمدر این فصل تجزیه …

تحقیق – نقش مدیران، کارکنان و مشتریان در ایجاد ارزش- قسمت ۱۴

سولیوان و همکاران،۲۰۱۲ ایجاد ارزش با عملکرد (فروش) رابطه مثبتی دارد و متغیرهای تعدیل گر حسابداری مدیریت استراتژیک و ادراک مشتری این رابطه را تشدید می‌کنند. گریسمن و همکاران،۲۰۱۲ مشتری‌گرایی تأثیر مثبتی بر روی عملکرد …